URGENT21 

Roman los –osobní stránky

 


Motto (Norbert Wiener): „Lidský rod je silný jen potud, pokud využívá svých přirozených schopností
 přizpůsobovat a učit se …“
Jestliže člověk a společnost nerespektují základní biologické principy, tj. nebrání svoji existenci a nestarají se o potomstvo, zahynou. Příroda nezná slitování. Důsledné dodržování těchto principů je cesta směrem k humanismu a k lepšímu způsobu života.
 Jiná cesta k němu nevede.


Co lze na tomto webu nalézt?

Všechno se soustřeďuje kolem dvou problémů:

1.     jak dnešní společnost zlepšit a učinit pro člověka přijatelnější (problém nadčasový), a

2.     jak naši civilizaci zachránit před hrozící zkázou a zánikem v důsledku islamizace (problém vysoce aktuální).

        Druhý problém má zřejmě absolutní prioritu, protože pokud by naše civilizace zanikla, nebylo by co zlepšovat. Toto nebezpečí je dnes vysoké a stále se zvětšuje. Současná situace je údajně podobná těm ve starém Egyptě či Římě před jejich zánikem. Společným rysem je neschopnost bránit se agresorovi v důsledku paralyzování vlastních sebezáchovných mechanizmů. Název tohoto webu "URGENT21" vyjadřuje naléhavost (urgentnost) situace jako největšího problému 21. století. Toto století patrně rozhodne, zda se muslimům podaří splnit svůj plán během několika desetiletí ovládnut Evropu a tím si otevřít dveře pro ovládnutí OSN  a  dalších zemí  světa, což by znamenalo  zánik mj. i naší, západní civilizace. Nebo zda se neislámské země islamizaci ubrání a zachovají si své kultury. Muslimové mají pro svůj plán řadu významných  strategických výhod. Z nich největší patrně je ochrnutý imunitní systém zemí západní civilizace v důsledku ideologických zábran (zejména pseudohumanismu a potažmo multikulturalismu), které si samy vytvořily. Významně k tomu přispívá i konzumní způsob života současné společnosti podporovaný finanční oligarchií. Naše společnost se hrubě proviňuje proti oběma základním biologickým principům. Proti principu sebezáchovy se proviňuje zmíněným ochrnutím imunitního, sebeobranného systému. Proti druhému základnímu biologickému principu pak tím, že svým konzumním způsobem života rozsáhle upřednostňuje svoje  momentální dobré bydlo a požitky, a na úkor budoucích generací hrubě zanedbává svoji auto reprodukci, čímž si připravuje svůj zánik.
        Výsledkem zmíněných zábran je letargie společnosti, která nejen ztratila vůli se bránit, ale z velké části dokonce odmítá slyšet varování těch, kteří na nebezpečný vývoj upozorňují. Toto století ukáže, zda mají pravdu muslimové, kteří tvrdí, že  naše civilizace je degenerovaná, a proto je určená k zániku, nebo zda se naše společnost probudí a začne se ze všech sil bránit.
        Účelem těchto stránek je přispět k probuzení lidí a společnosti ze zmíněné letargie. Stránky ukazují, že situace  je sice vážná, ale nemusí  být beznadějná, pokud se společnost začne bránit co nejdříve. Situace je přirovnávána k situaci před II. světovou válkou, kdy u velmocí Anglie a Francie a u jejich obyvatelstva též nebyla vůle se německému agresorovi postavit. Francie záhy padla, Anglie se naštěstí ještě stačila probudit, zejména díky Winstonu Churchillovi. (Kéž by se dnes objevil někdo jemu podobný.) Oběti, které  tehdy svět musel přinést, byly obrovské. V případě pokračující současné letargie by ty dnešní  byly  ještě daleko větší.
        Podrobné a logicky uspořádané informace jsou obsaženy v připravované knize Civilizace na rozcestí s podtitulem - o demokracii, humanizaci a islamizaci (dále jen "kniha") umístěné na tomto webu.         

Můj profil

        Bohužel pamatuji  i 1. republiku. Jsem spíše technický typ se snahou poznat příčinné souvislosti věcí daných a  vytvářet fungující věci nové. Po absolvování ČVUT jsem celý aktivní věk pracoval v oblasti počítačů: vývoj a výzkum hardware a software, aplikace, systémová analýza, informační systémy. Mimo svoji profesi mám zájem o filosofii a společenské systémy ve vztahu k člověku a k přírodě. Blízký vztah mám zejména k hudbě, obrazům a architektuře. Nejsem profesionál spisovatel ani  publicista,  jen člověk,  který si v životě často kladl otázky „A proč?“, a nastřádal množství poznámek. V listopadu svého života jsem své poznatky zpracoval v ucelené formě jako svůj skromný odkaz budoucím generacím. Jsem přesvědčen, že výsledek je jednak aktuální, jednak nadčasový, a že má zejména mladé generaci co říct.

Ke knize Civilizace na rozcestí

 Původním záměrem bylo pouze přispět ke zlepšení současné společnosti. Druhý problém, tj. nebezpečí zániku naší civilizace v důsledku islamizace se vynořil až při rozsáhlém studiu pramenů. Z nich vyplynulo, že dnes je nutno brát v úvahu dva možné směry vývoje naší civilizace: cestu humanizace a cestu islamizace. Odtud název knihy "... na rozcestí". Nekonvenčnost použité pracovní metody a celkového přístupu vede k možná  překvapivým, nekonvenčním a bohužel též nekonformním závěrům cíleným na podstatu  problémů dnešní doby a společnosti. Spíše než ke čtení je kniha určena k pozornému a trpělivému studiu čtenářem, který je schopen odpoutat se od televizních seriálů, překonat dnešní názorové stereotypy prezentované zejména v médiích a má snahu pochopit podstatu dotčených  problémů. Kniha čerpá z mnoha internetový a jiných pramenů. Není však jejich pouhou kompilací. Od většiny pramenů týkajících se problému islamizace se liší zejména tím, že není jen  konstatováním alarmujícího současného stavu a vývoje, ale nabízí i návrh konkrétního způsobu sebeobrany.
        Je mi líto, že v důsledku zmíněné nekonvenční pracovní metody kniha nechtěně boří řadu mýtů, kvůli čemuž si možná bude těžko hledat cestu k rychlému rozšíření. Toto se týká i citlivých témat, jako jsou lidská práva, demokracie a řada dalších. Ujišťuji všechny, že nebylo mým úmyslem cokoliv bořit a kohokoliv popouzet. Snažil jsem se jen, aby všechno bylo uváděno do logických souvislostí  a dohromady tvořilo ucelenou logickou strukturu nezatíženou současnými konvencemi a schématy. To nevylučuje vylepšování v detailech. V souladu se zásadami této knihy  nic nepovažuji za dogma. Jsem přístupný věcné diskusi  i jiným názorům. V krajním případě jsem ochoten všechno odvolat, jestli mne někdo přesvědčí, že se od začátku mýlím a jestli tím pomohu k záchraně naší civilizace.  
         Vzhledem ke zmíněné logické výstavbě knihy se  doporučuje nevybírat jen některé partie, ale studovat knihu bez vynechávání zdánlivě nepodstatných částí. Jinak by se  mnohé mohlo zdát  nepochopitelným. Ke knize směřují první dvě položky následujícího menu.  Umístěním kurzoru na položku menu se zobrazí stručný komentář. Za pozornost stojí též položka "Články" obsahující novinářské články týkající se dílčích problémů a aktuálních témat.


Kniha-PDF | Kniha - HTML Teze | Seznam pramenů | Články


Výzva ke spolupráci

        Vzhledem k nesporné náročnosti a širokému, mezioborovému charakteru problematiky řešené v knize je žádoucí vzít v úvahu názory více lidí. Ti mohou zkvalitnit knihu, o jejíž všeobecné prospěšnosti snad nelze pochybovat. Toto se zvláště týká návrhu Občanského etického kodexu, jehož konečný návrh je mimo možnosti jednoho člověka. Své názory a návrhy je možné zasílat na adresu uvedenou na konci této stránky. Za všechny předem děkuji. Významní autoři příspěvků mohou být uvedeni v knize jako spolupracovníci. Snad se kniha dočká i řádného knižního vydání.        

Střípky, které stojí za povšimnutí

1.     Každé lidské jednání by mělo být konfrontováno s nějakým právním principem, který by bylo možné uplatnit i v případě, že  toto jednání není upravováno žádným konkrétním zákonem. Takovou nejvyšší zákonnou pojistkou by měl být základní etický kodex.

2.    Vytvoření moderního základního etického kodexu, nahrazujícího Mojžíšovo Desatero, je mimořádně náročný úkol. Patrně nejnáročnější je formulovat jeho základní pravidla tak, aby  i z dlouhodobého hlediska představovala co nejlepší poměr mezi altruismem a egoismem a přitom byla v souladu s dvěma základními biologickými principy.

3.     Žádný standard lidského chování vytvořený člověkem nesmí být považován za absolutní dogma, ale musí být podle potřeby korigován podle aktuální situace a případně nahrazen nebo zrušen. Jediné, co lze považovat za neměnné, jsou dva základní biologické principy, které existují nezávisle na člověku.

4.    V právním státě práva jednoho subjektu končí tam, kde začínají práva jiného subjektu. Jestliže jsou práva nějakého subjektu narušena jednáním jiného subjektu a ten má argumenty pro tvrzení, že jednal v rámci zákona, pak je to signál pro zákonodárce zákon revidovat. Jestliže se tak děje opakovaně a bez odezvy zákonodárců, pak se nejedná o právní stát.

5.     Má-li subjekt A nějaká práva, musí existovat jiný subjekt(-y) B s povinnostmi stanovenými tak, aby subjektu A jeho práva mohla být  zajištěna. Práva subjektu, která nejsou podložena odpovídajícími  povinnostmi jiného subjektu, nemají smysl, neboť není zajištěno jejich naplnění. Proto jsou jen proklamativní a klamavá. Smysl mají  jen taková práva subjektu, která jsou podložena odpovídajícími  povinnostmi jiného subjektu.

6.    Únosná míra altruistického chování člověka a jeho společenství je závislá na tom, jak dalece je ohrožena jeho existence. S trochou nadsázky lze tvrdit, že altruistické chování je luxus, který si může člověk a společnost dovolit tím více, čím méně je jeho existence ohrožena a naopak.

7.    Hostitelská země si může dovolit jen tolik imigrantů, aby tím neohrozila ani po delší době vlastní existenci, demografické složení obyvatelstva a vlastní kulturní prostředí.

8.     Podle základních biologických principů  sebeobrana každého živého organismu není jeho právem, ale jeho základní povinností.  Nesplněním této povinnosti takový organismus či společenství dříve či později zahyne. Jakékoliv standardy lidského chování nerespektující tuto skutečnost jsou proto špatné. Špatné jsou rovněž i všechny myšlenkové a politické proudy  dehonestující  a paralyzující sebezáchovné aktivity uvnitř společnosti, nezávisle na tom,  do jaké roušky iracionálních, často anachronických  a rádoby morálních zásad se halí.

9.    Z hlediska existence společnosti je dnes nezbytné, aby nastala renesance jejích sebezáchovných mechanismů, pojem humanismu byl postaven na realistický základ vycházející ze základních biologických principů, a aby naivní pseudohumanisté byli před veřejností odhaleni a ztratili svůj neprávem držený morální kredit a svoji moc.

10. Demokracie v pojetí této knihy je založena na základním humanistickém principu, tj. na optimalizaci poměru altruismu a egoismu při jakékoliv lidské činnosti, což znamená minimalizaci zla plynoucího z této činnosti. To předpokládá respektování obou základních biologických principů. Současné pojetí demokracie podle dostupných pramenů je však založeno na pseudohumanismu plynoucího ze současného znění a nesprávné interpretace Deklarace lidských práv. Takovou "demokracii" je třeba považovat spíše za "pseudodemokracii" (tzv. demokracii).

11. Demokracie není "zlaté tele", kterému bychom se měli nesmyslně klanět. Není to účel, ale jen prostředek. Účelem demokracie je být  nositelem humanistických principů. Jestliže demokracie splňuje jen formální znaky a nezahrnuje humanistické principy, jedná se o pseudodemokracii, která je zneužitelná nejrůznějším a nejhrůznějším způsobem, a stává se sama sobě hrobem. Vztah demokracie a jejího humanitního obsahu lze přirovnat k "cédéčku", kde CD-nosič  odpovídá formálním znakům demokracie a zaznamenaná informace jejímu humanitnímu obsahu.

12. Čím je společnost podle současných kritérií demokratičtější, tím více si svojí ideologií paralyzovala sebeobranné funkce a tím menší má šanci, že se islamizaci ubrání. Paradoxně větší šanci na sebezáchranu má Čína než např. Rusko, a to má větší šanci než EU a USA. Zdá se, že příčina je zřejmá: tou paralyzující ideologií je pseudohumanismus, který znamená nevyváženost altruismu a egoismu ve směru sebe-destrukce společnosti.

13.Patrně jediná obrana proti oběma současným muslimským taktikám, tj. terorismu a infiltrace, je vyvíjet politický tlak na představitele islámu prostřednictvím OSN a EU tak, aby se muslimové vzdali strategie ovládnutí světa a taktiky agresivního džihádu. Do doby než islám opustí kontroverzní pasáže, neměl by požívat ochrany lidských práv jako náboženství ve smyslu „Všeobecné deklarace“ a měl by být posuzován podle „Úmluvy o genocidě“ stejně, jako např. nacismus.

        Jestliže se domníváte, že problematika řešená na tomto webu se vás netýká nebo že nebezpečí islamizace a bolestivý zánik naši civilizaci v historicky krátké době nehrozí, pokuste se odpovědět na následující otázku:
        "Znáte alespoň v rozsahu nabízeném tímto webem islámské právo šaría, Korán, historii a průběh islamizace tak, že na základě těchto znalostí můžete považovat existenci svoji, svých životních partnerů, dětí, vnuků a dalších generací pod právem šaría za přijatelnou a můžete s ní s čistým svědomím souhlasit?" 
        Pokud potřebné znalosti nemáte, nehodláte si je doplnit a na svém názoru trváte, jste asi člověk ochotný riskovat. Pomocí ruské rulety si můžete ověřit, je-li tomu opravdu tak: do šestiranného revolveru se vloží jeden náboj, bubínek se roztočí, hlaveň  se přiložíte k hlavě (své!) a stiskne se spoušť. Nebezpečí výstřelu je zhruba 7x menší než  nebezpečí islamizace naší společnosti. To podle věrohodných pramenů je v případě pokračující neochoty se bránit rovných 100%.  Nevím, zda byste byl ochoten  tento test ruskou ruletou podstoupit. Chcete-li přispět k záchraně civilizace, najdete inspiraci v knize v kap.4.2, Možnosti sebezáchrany společnosti.

Roman Los,

e-mail: romanlos@volny.cz

(Poslední revize 26.06.2015)

 

počítadlo.abz.cz